Obrazovanje

Obuke

S obzirom da razvojna grana automobilske industrije zahteva visoku tehničku i tehnološku razvijenost, tačnost, brzinu i visok kvalitet, neophodno je da „Termometal“ d.o.o. Ada, shodno tome, raspolaže sa odgovarajućim ljudskim resursom. Imajući ovo u vidu, naše preduzeće ulaže mnogo u stručno obrazovanje, prekvalifikaciju i usavršavanje njegovih zaposlenih.

Stručno obrazovanje

U preduzeću „Termometal“ d.o.o. Ada postoji mogućnost stručnog obrazovanja rukovaocima kompjuterizovanih mašina i programerima. Stručno obrazovanje se sprovodi prema vrsti obrade, odnosno prema vrsti upravljanja mašinom. Istovremeno, u okvirima preduzeća, postoji mogućnost i za učestvovanje na „CAM“ obuci.

Prekvalifikacija

U organizaciji „Termometal“ d.o.o. Ada-a imaju mogućnost za prekvalifikaciju oni, koji bi želeli da se zaposle u preduzeću, ali nema otvorenog radnog mesta, koji odgovara njihovim kvalifikacijama, a istovremeno su otvoreni i dovoljno ambiciozni i motivisani da izuče novi zanat. Prvi program prekvalifikacije u „Termometal“ d.o.o. Ada-u je pokrenut u 2014. godini, i od tada je veoma popularan. Kurs prekvalifikacije se sastoji od praktične i terorijske obuke. Kandidati, pored toga što, kao saradnici našeg preduzeća počinju da u praksi stiču potrebna znanja, dužni su da prisustvuju i određenom broju časova teorijske obuke. Prekvalifikacija se završava testiranjem, nakon čega kandidati, koji su stekli potrebna znanja, dobijaju priliku da budu stalni saradnici našeg preduzeća.

Usavršavanje

Stalni tehničko-tehnološki razvoj zahteva kontinuiranu obuku, usavršavanje, proširivanje znanja i stručnosti ljudskih resursa. U skladu sa ovim zahtevima, programeri i rukovaoci kompjuterizovanim mašinama imaju mogućnost da se usavršavaju, prilikom čega stiču potrebna znanja za kvalitetnije i brže obavljanje radnih zadataka.


Dualno obrazovanje

Sve veća potreba „Termometala“ d.o.o. Ada za radnom snagom, kao i činjenica, da razvojna grana automobilske industrije zahteva specijalna znanja i veštine, a istovremeno tržište rada u retkim slučajevima nudi ljudske resurse, koji su sposobni da bez prekvalifikacije ili dokvalifikacije izvršavaju tehničke i tehnološke zadatke na zadovoljavajućem nivou, primorila je naše preduzeće da nađe adekvatno rešenje za popunjavanje radne snage. Tako je preduzeće 2005. godine počeo sa obukom, odnosno sa dokvalifikacijom CNC operatera i programera, u saradnji sa Tehničkom školom u Adi, prepoznajući činjenicu da one kompetencije, koja su potrebna za uspešno izvršavanje radnih zadataka, ne mogu steći samo u školskim klupama u okviru formalnog, institucionalnog obrazovanja, već veliki deo tih kompetencija se mogu steći samo na licu mesta. Na taj način je nastala potreba za učešćem u dualnom obrazovanju od strane „Termometala“ d.o.o. Ada, znajući da uspešnost preduzeća, između ostalog, zavisi i od kvaliteta ljudskih resursa.

U toku praktične obuke učenici uz pomoć svojih mentora, pored toga što se upoznavaju sa teorijskim delom proizvodnje, sa mašinama, uređajima i opremom, sa primenjenim tehnikama i tehnologijom, stiču i stvarno i utemeljeno stručno znanje. Učenici koji učestvuju u dualnom obrazovanju poseduju osnovne veštine, sa kojima mogu izvršavati svoje svakodnevne zadatke uz mogućnost daljeg usavršavanja i u toku obuke stiču takva stručna znanja, koja su u skladu sa zahtevima „Termometal“ d.o.o. Ada-a. Dalje prednosti dualnog obrazovanja se ogleda i u tome, što se učenici za vreme provedeno u preduzeću, upoznavaju i sa kulturom, pravilima, propisima preduzeća i uklope se u radno okruženje. Učenici, koji odgovaraju zahtevima i zadovoljavaju kriterijume, dobijaju šansu za zasnivanje stalnog radnog odnosa u „Termometal“ d.o.o. Ada-u.

Učenici, koji žele da učestvuju u dualnom obrazovanju, moraju imati odgovarajuće znanje iz određenih predmeta, kao što su: matematika, informatika, stručni predmeti. Nadalje, treba da imaju i odgovarajuće kompetencije: želju za učenjem, prilagodljivost, motivisanost, istrajnost, odgovornost, da bude timski igrač, da bude sposoban za rešavanje problema, da podnosi stresne situacije, da ima poštovanje, kreativnost, lojalnost.

 • Proizvodnja specijalnih delova, alata i konstrukcije

 • Industrijska ulica 12
  24430 ADA Vojvodina, Srbija
 • +381 24 854 455
  +381 24 853 375 (fax)
 • info@termometal-ada.com

 • Proizvodnja i promet poljoprivredne mehanizacije i rezervnih delova

 • Doša Andraša 39A
  24430 ADA Vojvodina, Srbija
 • +381 24 853 030
  +381 24 853 375 (fax)
  +381 24 852 298 (fax)
 • prodaja@termometal-ada.com