Uslovi za upotrebu web stranice

Uvod

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove uslove za upotrebu, koji se odnose na svakog, ko poseti ovu web stranicu. Ako nastavite da koristite ovu web stranicu, pristali ste na sva pravila, koja izviru iz teksta pod gornjim naslovom.

Opšta pravila za upotrebu web stranice

Ovim Opštim pravilima uređuju se korišćenje web stranice "Termometal" d.o.o. Ada (dalje: TM) od strane svakog mogućeg korisnika.
Pristupom web stranici TM-a svaki korisnik se obavezuje da će poštovati ova Opšta pravila i pristaje da se na njega primenjuju njene odredbe.
TM zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Opštih pravila za upotrebu sopstv. web stranice - u skladu sa pozitivn. pravnim propisima Republike Srbije i svojim poslovnim potrebama. Svaka izmena ovih Opštih pravila je obavezujuća i za TM, a i za svakog korisnika: od dana javnog objavljivanja na web prezentaciji TM-a.

Ograničenja u korišćenju web stranice i odgovornosti korisnika

Korisnik se obavezuje da neće koristiti web stranicu TM-a na bilo koji način, protivan pravnim propisima Republike Srbije i dobrim poslovnim običajima.
Dokumenti, podaci i informacije, objavljeni na web stranici TM-a ne smeju se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe-tj.: zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, menjanje, učestvovanje u prenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, prosleđivanje i svaka druga vrsta upotrebe sadržaja ove web stranice ili jednog njenog dela, bez izričite prethodne pismene dozvole TM-a.
Korišćenjem sadržaja web stranice TM-a korisnik prihvata sve rizike koji nastaju korišćenjem te web stranice i prihvata da koristi sadržaj iste isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost, a sve uz poštovanje autorskih i drugih zakonitih prava TM-a.
TM ne odgovara za bilo kakve moguće posledice nastale usled prekida rada svoje web stranice iz bilo kakvih tehničkih, pravnih, administrativnih, komerc. i/ili drugih razloga (npr. za štetu: materijalnu ili nematerijalnu ili za gubitak profita i sl.), niti snosi troškove koje korisnici imaju korišćenjem računarske opreme i telekomunikacijskih sistema radi pristupa web stranici TM-a.
Portal se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz upotrebe ili je na bilo koji način vezana sa korišćenjem ove web stranice od strane korisnika, tj. za bilo koje radnje korisnika - upotrebom ili zloupotrebom sadržaja ove web stranice, kao i za bilo kakvu neposrednu, posrednu, slučajnu, posledičnu ili neku drugu štetu zbog gubitka podataka ili dobiti, koja proizilazi ili je na bilo koji način povezana sa korišćenjem web stranice ili njenim radom i koja može nastati kod korisnika ili kod bilo kojeg trećeg lica (u poslovnoj vezi sa korisnikom) u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja ove web stranice.

Navedeno pravilo se primenjuje u najvećem mogućem obimu koji propisuje važeći zakon dotične oblasti.

Ova web stranica sadrži i dokumente, podatke, informacije, snimke, slike, kao i veze do drugih internet stranica (linkovi), kreiranih od strane trećih lica, koji će, kad god je to moguće, biti označeni kao takvi. Portal nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet stranicama uopšte, pa se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničavajući se na tačnost, potpunost i dostupnost sadržaja na internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.
TM zadržava pravo da u bilo koje vreme i/ili iz bilo kog razloga privremeno ili trajno modifikuje ili ukine ovu web stranicu ili usluge, koje putem njih nudi, sa ili bez preth. obaveštenja bilo kojeg korisnika. Iz tog razloga TM neće biti odgovoran nijednom korisniku za pomen. promene ili druge intervecije na sopst. web stranici ni po kojoj pravnoj osnovi.
TM pažljivo priprema informacije, koje objavljuje na svojoj web stranici, ali upozorava korisnike web stranice da su sva obaveštenja informativnog značaja, zato TM ne preuzima nikakve garancije o njihovoj tačnosti i celovitosti. TM ili bilo koje drugo pravno ili fizičko lice, koje je učestvovalo u nastanku i izradi, kao i u održavanju ove web stranice, u nijednom slučaju ne odgovara za štetu i neprijatnost, koja bi nastala zbog postojanja te web stranice, upotrebe informacija objavljenih na web stranici ili nemogućnosti upotrebe informacija na toj web stranici, ili za bilo koje greške i nedostatke u njihovoj sadržini. Informacije, softver, proizvodi i usluge, slike i snimke, koje ova web stranica sadrži, ili koje su javno dostupne, mogu da sadrže netačnosti ili tipografske greške i ne mogu biti temelj za donošenje ličnih, pravnih ili finansijskih odluka. Web stranica TM-a ni u kom slučaju neće biti odgovorna za neposrednu, posrednu, slučajnu, posledičnu ili neku drugu štetu uključujući, bez ograničenja, štetu zbog gubitka podataka ili dobiti, koja proizlazi ili je na bilo koji način povezana s korišćenjem stranice ili njenim radom.
Navedeno pravilo se primenjuje u najvećem mogućem obimu koji propisuje primenljivi-gore pomen. zakon.

Zaštita podataka

Uvod
Termometal d.o.o. Ada zaštitu Vaših privatnih podataka uzima strogo ozbiljno, oslanjajući se na korektnu međusobnu saradnju. Zaštitu Vaše privatnosti Termometal d.o.o. Ada tretira obavezom od posebnog značaja. To znači da Termometal d.o.o. Ada posluje u skladu sa zakonskim odredbama o zaštiti podataka. Ova obaveza podjednako se odnosi i na naše zaposlene, kojima se obezbeđuje redovne obuke iz oblasti zaštite i bezbednosti podataka.
U skladu sa gornjim podacima, u narednim poglavljima nudi se detaljnije objašnjenje o načinu zaštite Vaših podataka u slučaju kada koristite internet stranicu Termometal d.o.o. Ada.

Pristupni podaci
Kada je internet stranica Termometal d.o.o. Ada pozvana, Termometal d.o.o. Ada dobija pristup podacima, koji pomažu u identifikaciji: ovih podataka čuva u zaštitne svrhe. Ovi podaci obuhvataju:

 • • ime Vašeg internet provajdera;
 • • zemlju/mesto iz koje pristupate sajtu;
 • • sajt koji Vas je usmerio na naše prisustvo na internetu ;
 • • termin za pretragu koji koristite, ako ste došli na naš sajt preko pretraživača;
 • • korisnički alat (veb pretraživač, operativni sistem) koji koristite za pristup našem sajtu;
 • • datoteke koje preuzmete sa našeg sajta (npr. PDF ili Word dokumenti);
 • • trajanje Vaše posete i
 • • datum i vreme Vaše posete.

Ovi podaci se analiziraju od strane Termometal d.o.o. Ada radi omogućavanja identifikacije posetioca i da proceni ponašanje korisnika, bez posebne namere za interno korisćenje Vaših ličnih podataka.

Lični podaci
Lični podaci su informacije koje se eksplicitno koriste da odrede Vaš identitet. To uključuje informacije kao što su Vaše ime, poštanska i/ili e-mail adresa. Jedini put kada Termometal d.o.o. čuva lične podatke (pored Vaših pristupnih podataka) je ako Vi sami, dobrovoljno date tu informaciju, na primer kao deo registracije, istraživanja, nagradne igre, kontaktni upiti, registracija za webshop ili da obradimo porudžbinu na mreži. Osim toga, lični podaci se koriste samo u meri u kojoj je to neophodno i samo u pravno dozvoljenu svrhu za koju ste dali svoj prethodni pristanak. Da bi se obezbedio siguran prenos Vaših podataka, Termometal d.o.o. Ada koristi procedure šifrovanja u bezbednim oblastima. To znači da komunikacija između pregledača i našeg sistema za porudžbine, na primer, ne može da se čita od strane drugih na internetu. Svi podaci se čuvaju isključivo na posebno zaštićenim serverima. Koristeći naš sistem smatra se da pristajete na čuvanje i korišćenje podataka od strane Termometal d.o.o. Ada i njenih partnera.

Prenošenje ličnih podataka trećim licima
Termometal d.o.o. Ada pruža neke od svojih usluga zajedno sa odabranim partnerima. Ovi partneri podležu istim strogim zakonskim odredbama za zaštitu podataka i integrisani su u koncept zaštite podataka od strane Termometal d.o.o. Ada. U skladu sa gornjom konstatacijom, lični podaci se prenose samo:
 • • prilikom obrade podataka u vezi sa porudžbinom, kao što su za online porudžbine i
 • • u pojedinim slučajevima, pod uslovom da ste dali svoju saglasnost.
Dodatne informacije - kao što su dobrovoljne izjave o primarnim oblastima od interesa – neće biti prosleđeni trećim licima od strane Termometal d.o.o. Ada. Lični podaci se prenose državnim institucijama i organima isključivo samo u okviru sudskih ili drugih zakonskih obaveza, na zahtev nadležnog državnog organa.

Snaga opoziva
Ako pismeno zahtevate da Termometal d.o.o. Ada, prestane da koristi ili da izbriši Vaše lične podatke, mi ćemo to uraditi u roku od 30 dana o odnosu na dan zvaničnog prijema Vašeg zahteva kod Termometal d.o.o. Ada.

Kolačići
Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se koriste od strane mnogih sajtova u širom svetu. Kolačići se stvaraju tokom posete na našem sajtu, a nalaze se na Vašem hard disku. Naši kolačići ne sadrže informacije o određenim pojedincima. Štaviše, kolačići, postavljeni od strane naših servera, mogu da se ponovo čitaju od strane nas, a ne od strane bilo kog spoljnog sajta. Većina pretraživača je podešena da automatski prihvata kolačiće. Ako ne želite da uživate u prednostima kolačića, možete da deaktivirate ovu funkciju u Vašem pretraživaču. Takođe, možete da vidite naš sajt bez kolačića. Međutim, to može da ograniči upotrebu nekih funkcija.

Ostali aktivni sadržaji (npr. JavaScript, ActiveX)
JavaScript, ActiveX i drugi elementi vebsajt kontrole i script jezici, koji sadrže elemente izvršenja, mogu se isključiti u bilo kom trenutku iz bezbednosnih razloga pomoću Vašeg pregledača. Našim internet sajtovima se i dalje može upravljati bez JavaScript-a.

Linkovi
Neki od vebsajtova Termometal d.o.o. Ada sadrže linkove do drugih vebsajtova. Mi unapred proverimo te direktne linkove. Termometal d.o.o. Ada nije odgovorna za sadržaj vebsajtova do kojih mi kreiramo linkove. Termometal d.o.o. Ada takođe nije odgovorna za sadžaj vebsajtova koji vode do našeg vebsajta.

Ograničenja
Termometal d.o.o. Ada rezerviše pravo da izmeni ova uputstva za zaštitu podatka u bilo koje vreme u skladu sa odredbama aktualno važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti RS.

Državni organ, nadležan za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Organ državne uprave, koji je nadležan za za prijem i obradu Vaših primedbi, žalbi, zahteva za zaštitu Vaših prava je:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti sa adresom i kontakt podacima:

Bulevar kralja Aleksandra 15.
11120 Beograd
Rep. Srbija
E-mail: office@poverenik.rs
Telefon: +381 11 3408 900
Faks: +381 11 3343 379
Radno vreme: 7:30-15:30

Nezakonito ili zabranjeno koršćenje web stranice

Uslov za korišćenje stranica web prezentacije TM-a je Vaše jemstvo da nećete upotrebljavati navedenu web stranicu u svrhe koje su nezakonite ili zabranjene navedenim pravilima ili uslovima. Nije dopušteno da se koristite ovim stranicana na način koji bi stranicu oštetio ili je onesposobio, preopteretio i narušio, te koji bi ometao druge korisnike da se njome služe. Nije dopušteno da uzimate ili pokušate da dobijete materijale ili informacije na način koji nije omogućen ili ponuđen preko ove web stranice.

Prekid ili ograničenje pristupa

TM zadržava vlastito diskreciono pravo da prekine korisniku pristup ovoj web stranici i uslugama koje su uz nju vezane ili bilo kojem njihovom delu, u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja, ukoliko nastaju slučajevi postupanja od strane konkretnog korisnika, koje te korake, zbog nezakonitosti, opravdava.

Izjava o vlasništvu

Web stranica "Termometal" d.o.o. Ada sa svim svojim sastavnim delovima i sadržajem nalazi se u isključivom pravnom vlasništvu "Termometal" d.o.o. Ada, zato zabranjeno je bilo kakvo njeno oduzimanje, kopiranje, delimično preuzimanje sadržine iste bez pismene dozvole ovog društva, sem u slučajevima, koje su već gore definisani.

Posebna napomena u vezi upotrebe webshop-a

Prilikom naručivanja robe preko webshop aplikacije TM-a, obaveštavaju se Cenjeni kupci da daljinsku isporuku robe TM obezbeđuje samo za adrese, koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, putem angažovanja organizacije, koje su registrovane za isporuku dobara po sistemu tzv. "brze pošte", na osnovu ugovora, koji su sa njima, za te vrste usluge, zaključeni.

 • Proizvodnja specijalnih delova, alata i konstrukcije

 • Industrijska ulica 12
  24430 ADA Vojvodina, Srbija
 • +381 24 854 455
  +381 24 853 375 (fax)
 • info@termometal-ada.com

 • Proizvodnja i promet poljoprivredne mehanizacije i rezervnih delova

 • Doša Andraša 39A
  24430 ADA Vojvodina, Srbija
 • +381 24 853 030
  +381 24 853 375 (fax)
  +381 24 852 298 (fax)
 • prodaja@termometal-ada.com